Logo_download

Ten aanzien van het pgb-trekkingsrecht is de verwachting dat gemeenten tegen problemen aanlopen wanneer zij moeten bepalen welke lasten en nog te verrekenen bedragen in de gemeentejaarrekening 2015 moeten worden verwerkt. Met oog daarop maakte het ministerie van VWS een handreiking.

Doel van de handreiking is de problematiek en de daarbij te doorlopen stappen zoveel als mogelijk hanteerbaar te maken. Het document is tot stand gekomen met inbreng van de VNG, de NBA, de SVB, commissie BBV en de ministeries van VWS en BZK. 
 
Oorzaken problemen
De problemen hangen samen met:
 
  • het (late) tijdstip waarop de verantwoording en de uitkomsten van de accountantscontrole daarop door de SVB beschikbaar zijn
  • de verwachting dat de controleverklaring van de SVB accountant niet goedkeurend zal zijn
 
Onderwerpen handreiking 
De handreiking betreft:
 
  • de afstemming tussen gemeente en SVB
  • het opstellen van de jaarrekening
  • de accountantscontrole van de gemeentelijke jaarrekening
Het document bevat een suggestie met betrekking tot het te doorlopen jaarrekeningproces. Uiteindelijk maken gemeenten hierin hun eigen afwegingen. 
 
VNG-ledenbrief
De VNG publiceert later deze maand een aanvullende ledenbrief over de controle in het sociaal domein. Hierin zullen we ingaan op de pgb-problematiek, de afrekening met zorgaanbieders en de inrichting van het gemeentelijk verantwoordingsproces over 2015.